مهم ترین ویژگی های آزارگری و آزارطلبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
01 مارس

مهم ترین ویژگی های آزارگری و آزارطلبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- فرد با وارد آوردن رنج یا تخقیر جسمانی یا روانی بر فرد دیگر تحریک جنسی می شود. 2- فرد با وارد…