ویژگی های فرد خودشیفته
10 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال شخصیت خودشیفته از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- برتردانستن خود نسبت به دیگران2- خودشیفتگی مداوم3- خیال پردازی بیش از حد در باره موفقیت ، قدرت و زیبایی خود.4- نیاز به…