مهم ترین ویژگی های اختلال هماهنگی رشد از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
03 مارس

مهم ترین ویژگی های اختلال هماهنگی رشد از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- در هماهنگ کردن حرکات دست و پا ناتوانند. 2- در پیشرفت تحصیلی دچار مشکل هستند. 3- در انجام دادن تکالیف روزمره زندگی دچار…