مهم ترین ویژگی های شخصیت وابسته
14 فوریه

مهم ترین ویژگی های شخصیت وابسته از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد -متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1- نیازمند به دیگران برای گرفتن تصمیم های مهم 2- نیاز به تایید شدن از سمت دیگران 3- اولویت داشتن نیاز های دیگران نسب به…