انواع کژکاری های جنسی و نشانه های آن ها از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
01 مارس

زمانی که مکانیزم طبیعی میل، انگیختگی و یا ارگاسم مختل می شود، میگوییم فرد دچار کژکاری جنسی شده است. انواع کژکاری های جنسی و نشانه های آن ها از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور: اختلال میل…